AGRO-DERBY, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

Názov projektu:

Modernizácia farmy AGRO-DERBY spol. s r.o. – Nákup strojov

Hlavný cieľ:

Zvýšenie efektívnosti a kvality výroby živočíšnej výroby.

AGRO-DERBY, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

Názov projektu:

Modernizácia senníkov – Oprava skladovacích kapacít

Hlavný cieľ:

Posilnenie konkurencieschopnosti firmy zvýšením efektivity a kvality výrobného procesu vo fáze finalizácie produkcie – uskladnenia krmiva pre potreby živočíšnej výroby.

Názov projektu:

Prioritný program: Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky vrátane podpory poľnohospodárstva, lesníctva a inovácii

Účel podpory:

Modernizácia technologického vybavenia obstaraním súčasti žacieho stroja.